ઇમ્ફાલમાં સામાન્ય લોકોની ફરિયાદો માટે વેબ-પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું.

  • આ વેબ-પોર્ટલનું નામ 'CM Da Hesi' છે.  
  • સામાન્ય લોકો www.cmdahaci.gov.in પર લોગઈન કરીને વેબ-પોર્ટલમાં તેમની ફરિયાદો નોંધાવી અને ફરિયાદની સ્થિતિ પણ ચકાસી શકશે.
  • મુખ્યમંત્રી સચિવાલય ખાતે સ્થિત જાહેર ફરિયાદ નિવારણ અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સેલ આ પોર્ટલ દ્વારા નિયત સમયમાં જનતાની ફરિયાદોનું નિવારણ કરશે.  
  • આ સેલ રાજ્યના તકેદારી અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી વિભાગને કાર્યવાહી કરવા યોગ્ય ફરિયાદો ઉપલબ્ધ કરાવશે.  
  • તેને વધુ તપાસ અને તપાસ માટે સંબંધિત વિભાગોને મોકલવામાં આવશે.
  • માર્ચ 2022 થી જાહેર ફરિયાદ નિવારણ અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સેલને કુલ 134 ફરિયાદો મળી છે, જેમાંથી 85 ટકા ફરિયાદોનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે.
A web-portal was launched in Imphal for general public complaints.

Post a Comment

Previous Post Next Post