કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે રામકૃષ્ણ મિશનનો 'જાગૃતિ કાર્યક્રમ' શરૂ કરવામાં આવ્યો.

  • રામકૃષ્ણ મિશન ધોરણ 1 થી 8 સુધીના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો તૈયાર કરી રહ્યું છે.  
  • આ અનોખી પહેલ બાળકના સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવાની દિશામાં એક પગલું છે.
Union Education Minister launched 'Awareness Program' of Ramakrishna Mission for students.


Post a Comment

Previous Post Next Post