ચીને કૃત્રિમ સૂર્ય બાદ કૃત્રિમ ચંદ્રનું નિર્માણ કર્યું.

  • ચીનના વૈજ્ઞાનિકોએ કૃત્રિમ ચંદ્ર બનાવવામાં સફળતા મેળવી છે જેમાં ચંદ્ર જેવું જ ગુરુત્વાકર્ષણ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે! 
  • ચીને આ કૃત્રિમ ચંદ્રને ચીનના જિંગસુ પ્રાંતમાં ઝુહોઉ ખાતે સ્થાપિત કરાયો છે. 
  • આ ચંદ્રને એ રીતે બનાવાયો છે કે તેનું ગુરુત્વાકર્ષણ બંધ પણ કરી શકાય છે. 
  • આ ચંદ્રનું નિર્માણ પૃથ્વી પર ઓછા ગુરુત્વાકર્ષણની સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી ભવિષ્યમાં ચંદ્ર મિશનને મદદ કરવા માટ કરાયું છે.
Sun Moon

Post a Comment

Previous Post Next Post