લમ્પીની પહેલી સ્વદેશી રસીના ઇમરજન્સી ઉપયોગને કેન્દ્રની મંજૂરી.

  • હરિયાણાના રાષ્ટ્રીય અશ્વ અનુસંધાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ રસીના તૈયાર કરવામાં આવી છે.
  • ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન સહિત ઘણા રાજ્યોમાં ટ્રાયલ બાદ કૃષિ મંત્રાલયે રસીના ઇમરજન્સી ઉપયોગને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
  • અલવરના ડૉ.નવીનના અધ્યક્ષપણા હેઠળ હરિયાણાના  સેન્ટર પર વેક્સિન તૈયાર કરાઈ છે.
  • શરૂઆતમાં રાજસ્થાનની 6 ગૌશાળાની ગાયોને આ વેક્સિન આપવામાં આવી.
First indigenous vaccine

Post a Comment

Previous Post Next Post