ચીને વિશ્વનું પ્રથમ ક્લોન કરેલ જંગલી 'આર્કટિક વરુ' બનાવ્યું.

  • ચીનના બેઇજિંગ સ્થિત જીન ફર્મ દ્વારા વિશ્વમાં પ્રથમ વખત જંગલી આર્કટિક વરુનું સફળતાપૂર્વક ક્લોનિંગ કરવામાં આવ્યું છે.
  • આર્કટિક વુલ્ફને 'વ્હાઇટ વુલ્ફ' અથવા 'ધ્રુવીય વરુ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.  
  • તે કેનેડાના ક્વીન એલિઝાબેથ ટાપુઓના ઉચ્ચ આર્કટિક ટુંડ્રનું વતની છે.  
  • કલોન કરેલ આ નવું વરુ હવે 100 દિવસનું થઈ ગયું છે.
‘World’s first’ cloned Arctic wolf bred in a Chinese lab

Post a Comment

Previous Post Next Post