ભારતીય સેનાના ચેતક કોર્પ્સ દ્વારા 'Exercise Chetak Chaukas' હાથ ધરવામાં આવી.

  • આ કવાયતનો ઉદ્દેશ્ય રિયર એરિયાની સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે તમામ હિતધારકો સાથે ડેટાબેઝના આયોજન, તૈયારી, પરિચય અને અપડેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે.
Indian Army’s Chetak Corps conduct ‘Exercise Chetak Chaukas’

Post a Comment

Previous Post Next Post