નાગપુરમાં 'ભિખારી મુક્ત શહેર' નામની પહેલ શરૂ કરવામાં આવી.

  • આ પહેલ મુજબ જાહેર સ્થળોએ ભીખ માંગવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.  
  • આ યોજના નાગપુર પોલીસ અને નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સમાજ કલ્યાણ વિભાગનું સંયુક્ત સાહસ છે.  
  • આ ઉપક્રમે નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તેના આશ્રયસ્થાનોમાં નિરાધાર લોકોને આશ્રય આપવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 
  • ઉપરાંત પોલીસ ઓપરેશનમાં પકડાયેલા ભિખારીઓને તેમના શેલ્ટર હોમમાં ખસેડવા માટે બસ અને એમ્બ્યુલન્સ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.
Nagpur city a new initiative called ‘Beggar Free City’ has been launched

Post a Comment

Previous Post Next Post