મેઘાલયમાં ડાવકી લેન્ડ પોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

  • ડાવકી પોર્ટ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે વેપારને પ્રોત્સાહન આપશે.
  • બાંગ્લાદેશમાં આ જ પોર્ટને અનુરૂપ લેન્ડ પોર્ટ 'તામાબિલ' છે, જે સિલ્હેટ જિલ્લામાં આવેલું છે.
  • ડાવકી લેન્ડ પોર્ટ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ વેપાર અને પરિવહન કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપશે.
India inaugurates Dawki land port in Meghalaya-Bangladesh border to boost trade, tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post