બ્રિટનમાં કિંગ ચાર્લ્સ 3નો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો.

  • તેઓ બ્રિટનના 40માં રાજા બન્યા છે તેમજ બ્રિટનમાં 70 વર્ષ બાદ કોઇ રાજાનો રાજ્યાભિષેક થયો છે.
  • રાજ્યાભિષેક દરમિયાન કિંગ ચાર્લ્સને 17મી સદીનો સોનાનો બનેલો સંત એડવર્ડનો મુક્ટ પહેરાવાયો હતો જેનો ઉપયોગ ફક્ત રાજ્યાભિષેક પુરતો જ કરવામાં આવે છે. 
  • બ્રિટનમાં ઇમ્પિરિયલ સ્ટેટ ક્રાઉન નામનો એક પ્રસિદ્ધ હીરો છે છે જેનો ઉપયોગ રાજ્યાભિષેક કાર્યક્રમના સમાપનમાં થાય છે તેમજ તે જ મુકટ પહેરીને કિંગ બંકિઘમ પેલેસની બાલ્કની પર ઉભા રહી લોકો સમક્ષ આવે છે. 
  • આ સિવાય મુકુટમાં કલિનન બીજો હીરો છે જેને સેકન્ડ સ્ટાર ઓફ આફ્રિકા પણ કહેવાય છે. 
  • આ હીરો ટ્રાન્સવાલની સરકારે એડવર્ડ સાતમાં તેમના 66માં જન્મદિવસ પર ભેંટ આપ્યો હતો. 
  • કિંગ ચાર્લ્સના રાજ્યાભિષેક માટે ખાસ સંગીત તૈયાર કરાયું હતું જેમા 12 નવી તૈયાર કરાયેલ ધૂન પણ શામેલ છે તેમજ કેટ્સના કમ્પોઝર એન્ડ્ર્યુ લૉયડ વેબરનું બનાવાયેલું રાજગીત પણ શામેલ છે.
King Charles III was crowned in Britain.

Post a Comment

Previous Post Next Post