ઉત્તરપ્રદેશમાં વધુ 3 હસ્તકલા વસ્તુઓને GI ટેગ આપવામાં આવ્યો.

  • GI ટેગ મળેલ વસ્તુઓમાં હસ્તકલા - મૈનપુરી તરકાશી, મહોબા ગૌરા સ્ટોન ક્રાફ્ટ અને સંભલ હોર્ન ક્રાફ્ટનો સમાવેશ થાય છે.
  • GI ટેગ પ્રાપ્ત વસ્તુઓમાં 55 વસ્તુઓ સાથે તમિલનાડુ પ્રથમ સ્થાને 48 વસ્તુઓ સાથે ઉત્તરપ્રદેશ બીજા સ્થાને અને 46 વસ્તુઓ સાથે કર્ણાટક ત્રીજા સ્થાને છે.
  • ઉપરની GI-ટેગવાળા હસ્તકલાઓની દ્રષ્ટિએ ઉત્તરપ્રદેશ પ્રથમ ક્રમે છે તે GI ટેગ વાળી 36 હસ્તકલા વસ્તુઓ ધરાવે  છે.
  • GI ટેગ એટલે ભૌગોલિક સંકેત તેના આધારે, ભારતના કોઈપણ પ્રદેશમાં જોવા મળતી ચોક્કસ વસ્તુનો કાનૂની અધિકાર તે રાજ્યને આપવામાં આવે છે.
In Uttar Pradesh 3 more handicraft items were given GI tag.

Post a Comment

Previous Post Next Post