ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી દ્વારા 14 વિશેષ વિકાસ પરિષદો બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી.

  • આ પરિષદો નવા જિલ્લાઓ અનુગોલ, બાલાંગિર, બાલસ્વર, બારગઢ, બૌધ, દેવગઢ, ઢેંકનાલ, ગંજમ, જાજપુર, ઝારસુગુડા, કાલાહાંડી, નુઆપાડા, નયાગઢ અને સંબલપુરને ધ્યાને લઈને રચવામાં આવશે.  
  • આ નવી પરિષદોની રચના બાદ વિશેષ વિકાસ પરિષદોની સંખ્યા 9થી વધીને 23 થઈ જશે.
  • ઓડિશાના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને તમામ આદિવાસી જૂથોની આગવી ઓળખની જાળવણી અને પ્રચાર માટે,અગાઉ ઓડિશાના 9 જિલ્લાના 117 બ્લોકમાં 64 લાખ લોકો વિશેષ વિકાસ પરિષદમાં સામેલ હતા અને હવે તેને 23 જિલ્લાના 172 બ્લોકમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
Odisha CM announces to create 14 special development councils

Post a Comment

Previous Post Next Post