ભારત સરકાર દ્વારા ગ્રીન શિપિંગ બનાવવા માટે 30% સબસિડી ચૂકવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

  • ભારતના બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય (MoPSW) દ્વારા આયોજિત બે દિવસીય કોન્ફરન્સ દરમિયાન ગ્રીન શિપિંગ અને બંદરોના ડિજિટાઇઝેશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી પાંચ પહેલની જાહેરાતો કરવામાં આવી. 
  • પાંચ પહેલમાંથી પ્રથમ યોજના હેઠળ નાણાકીય સહાયતાના સ્તરમાં વધારો કરશે જેમાં  ગ્રીન વેસલ્સ માટે સરકાર દ્વારા કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 30 ટકા ટેકો વધારવામાં આવશે.
Indian Govt Introduce 30% Subsidy for Sustainable Shipping Construction

Post a Comment

Previous Post Next Post