ઇઝરાયેલની ગુફામાંથી 1900 વર્ષ જૂની 4 તલવારો મળી આવી.

  • આ તલવારો રોમન અને યહૂદી વચ્ચેના યુધ્ધમાં વપરાઈ હોવાની માહિતી પુરાતત્વવિદો દ્વારા આપવામાં આવી છે.
  • આ તલવારોમાંથી ત્રણ તલવાર 25 થી 26 ઇંચ અને એક 18 ઇંચ લંબાઈ ધરાવે છે.
1900-year-old 4-sword found in Israeli cave

Post a Comment

Previous Post Next Post