આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા નેશનલ ફેમેલી હેલ્થ સરવે - 5 જાહેર કરવામાં આવ્યો.

  • જે મુજબ ઉત્તર ગુજરાતમાં 75.10% સાથે મહેસાણા જિલ્લાની મહિલાઓ સૌથી વધુ સાક્ષર છે.
  • જ્યારે 63.70% સાથે બનાસકાંઠાની મહિલાઓ  સૌથી ઓછી સાક્ષર છે.
  • ઉત્તર ગુજરાતમાં 10 થી વધુ ભણેલ મહિલાઓ અરવલ્લી જિલ્લો તથા સૌથી નીચે બનાસકાંઠા જિલ્લો છે.
  • 2019-20માં શાળાનું પ્રથમ પગથિયું ચડ્યા હોય તેવા જિલ્લામાં સૌથી વધુ  5.50% સાથે મહેસાણા જિલ્લો છે જ્યારે 0% સાથે અરવલ્લી છે.
Health survey


Post a Comment

Previous Post Next Post