ભારતે MPATGM પોર્ટેબલ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું.

  • આ પરીક્ષણ Defence Research and Development Organization (DRDO) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 
  • આ પરીક્ષણમાં DRDO એ Man Portable Anti-Tank Guided Missile દ્વાર નક્કી કરેલ લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક ભેદ્યું હતું. 
  • આ પોર્ટેબલ મિસાઇલની રેન્જ 2.5 કિ.મી. છે. 
  • આ મિસાઇલનું હાલ પાંચમું પરીક્ષણ હતું જેના બાદ તે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. 
  • આ મિસાઇલનું પ્રથમ પરીક્ષણ સપ્ટેમ્બર, 2018માં કરાયું હતું.
MPATGM

Post a Comment

Previous Post Next Post