ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઠમાં ધોરણ સુધી ગુજરાતી ભાષા ફરજીયાત કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો.

  • રાજયની તમામ શાળાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ગુજરાતી ફરજીયાત ભણાવવું પડશે અને આ અંગેનો ખરડો વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે.
  • આ કાયદા અનુસાર રાજયમાં આવેલી ગુજરાતી માધ્યમ ઉપરાંત અન્ય માઘ્યમની શાળાઓમાં પણ બીજી ભાષા તરીકે ગુજરાતીનો અભ્યાસ ધોરણ 8 સુધી કરાવવો ફરજીયાત બનશે.
Gujarat government decided to make Gujarati language compulsory till eighth standard

Post a Comment

Previous Post Next Post