સિએટલ જાતિના ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ મૂકનાર USનુ પ્રથમ શહેર બન્યું.

  • ભારતીય-અમેરિકન કાઉન્સેલર ક્ષમા સાવંતે દ્વારા જાતિ ભેદભાવને ગેરકાનૂની બનાવવા માટે રજૂ કરાયેલા ઠરાવને  સિએટલ સિટી કાઉન્સિલ દ્વારા છ એક મતથી મંજૂર કરવામાં આવ્યો.  
  • આ પ્રતિબંધ હેઠળ જાતિ આધારિત ભેદભાવ સામે પગલાં લેવામાં આવશે. જેમાં વિકલાંગતા, ધર્મ અને લૈંગિક અભિગમનો સમાવેશ થાય છે.
Seattle became the first US city to ban racial discrimination.

Post a Comment

Previous Post Next Post