કચ્છના કારીગર અબ્દલજબ્બાર ખત્રીને ઈરાનના આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના એવોર્ડ–2023 થી સન્‍માનિત કરાયા.

  • તેઓ કચ્છના ધમકડા ગામના વતની છે. તેઓને 'ડબલ સાઈડેડ નેચરલ ડાઈડ અજરખ પ્રિન્ટેડ માસ્ટરપીસ' માટે ઈરાનના આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના એવોર્ડ – 2023 થી સન્‍માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
  • ઉલેખનીય છે કે તેમનો પરિવાર છેલ્લી  10 પેઢીથી અજરખ બ્લૉક પ્રિન્ટમાં પોતાનું આગવું પ્રદાન ધરાવે છે તેઓ અજરખની ડિઝાઈનોને વધુ નાની કરીને એની નકશીને વિશિષ્ટ રીતે રજૂ કરે છે.
Artisan Abduljabbar Khatri from Kutch was honored with Iran's International Class Award – 2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post