કોલંબિયાએ 25 વર્ષમાં પ્રથમ વખત મહિલાઓને સૈન્યમાં જોડાવાની મંજૂરી આપી.

  • આ મંજૂરી સાથે કોલંબિયાની સેનામાં 1,296 મહિલાઓની ભરતી કરવામાં આવી.  
  • કોલંબિયામાં 18 થી 24 વર્ષની વયના પુરુષો માટે 12 મહિનાની ફરજિયાત લશ્કરી સેવા માટે દર વર્ષે લગભગ 50,000 માણસોને સશસ્ત્ર દળોમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. 
  • કોલંબિયાની સેનામાં લગભગ 20 લાખ સૈનિકો છે, જેમાંથી લગભગ એક ટકા મહિલાઓ છે જે લશ્કરી યુનિવર્સિટીઓમાંથી અથવા વહીવટી સેવામાં ફરજ બજાવે છે. 
Colombia opens military service to women for first time in 25 years

Post a Comment

Previous Post Next Post