નેપાળના 53 વર્ષીય કામી રિટા શેરપાએ 27 વાર માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

  • આ સાથે તેઓએ સૌથી વધુ વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર પહોંચવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
  • તાજેતરમાં 14 મે, 2023ના રોજ નેપાળના પાસાંગ દાવા શેરપાએ 26મી વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
  • તેઓએ વર્ષ 2018માં જ 22મી વખત એવરેસ્ટની ચડાઈ પૂર્ણ કરી હતી.
  • તેમનો જન્મ 1970માં થમે ગામમાં થયો હતો.  આ હિમાલયન ગામ સફળ પર્વતારોહકો આપવા માટે પ્રખ્યાત છે. તેઓ "એવરેસ્ટ મેન" તરીકે પ્રખ્યાત છે. 
  • તેઓએ વર્ષ 1994માં સૌપ્રથમવાર 8,848-મીટર ઊંચો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યું હતું.
Nepali Sherpa climbs Mount Everest for a record 27th time

Post a Comment

Previous Post Next Post