અમદાવાદમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં 21 સ્થળે ફક્ત મહિલાઓ માટે "પિંક ટોઇલેટ" બનાવવામાં આવશે.

  • શરૂઆતમાં ઝોન દીઠ ત્રણ ટોઇલેટ બનાવવાથી શરૂઆત કરવામાં આવશે.
  • આ ટોઇલેટ પે એન્ડ યુઝ પ્રકારના રહશે.
  • શહેર 350 જેટલા પે એન્ડ યુઝ ટોઇલેટ છે જેનો ઉપયોગ મહિલા અને પુરુષો દ્વારા કરવામાં આવે છે પરંતુ મહિલાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં સંકોચ અનુભવાતો હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
AMC Has ‘Only Pink’ Toilets For Women

Post a Comment

Previous Post Next Post