કેન્દ્રે 5 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી દેશભરના તમામ રક્ષિત સ્મારકો પર મુલાકાતીઓને મફત પ્રવેશ આપવાનું જાહેર કર્યુ.

  • આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને 75મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત આ નિર્ણય લેવાયો છે.
Free entry to all ASI-protected monuments from Aug 5 to 15

Post a Comment

Previous Post Next Post