ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023-24નું બજેટ રજૂ કરાયું.

 • આ બજેટ ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઇ દેસાઇ દ્વારા રજૂ કરાયું છે જેનું કદ 3,01,021.61 કરોડ છે જે છેલ્લા બજેટ કરતા 23% વધુ છે. 
 • કનુભાઇએ પોતાના કાર્યકાળમાં બીજી વાર બજેટ રજૂ કર્યું છે.
 • ગુજરાતના આ બજેટમાં કોઇ નવા કરવેરા લવાયા નથી તેમજ CNG-PNG ના દર પણ 15%થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત બજેટ વિશેષ:

 • વર્ષ 2022થી નાણામંત્રી કનુભાઇ દેસાઇ દ્વારા ગુજરાતના બજેટને લાલ પોથીમાં લાવવાની પરંપરા શરુ કરવામાં આવી હતી જેને ચાલુ વર્ષે પણ જાળવી રખાઇ છે. 
 • આ પોથીમાં હસ્તકલા તરીકે ખાટલી ભરતકામ કરવામાં આવેલ છે જેમાં મોઢેરા મંદિર તેમજ ગુજરાતના મુખ્ય ક્ષેત્રોના પ્રતિકોને આવરી લેવાયા છે.

વિવિધ વિભાગ મુજબ નાણાની વહેંચણી:

 • સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ: 5,580 કરોડ
 • આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ: 3,410 કરોડ
 • શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ: 2,538 કરોડ
 • શિક્ષણ વિભાગ: 43,651 કરોડ
 • આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: 15,182 કરોડ
 • મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ: 6,064 કરોડ
 • અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગ: 2,165 કરોડ
 • રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ: 568 કરોડ
 • પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગ: 10,743 કરોડ
 • શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ: 19,685 કરોડ
 • ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ: 8,738 કરોડ  
 • માર્ગ અને મકાન વિભાગ: 20,642 કરોડ  
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ: 3,514 કરોડ  
 • જળ વિભાગ: 9,705 કરોડ  
 • પાણી પુરવઠા વિભાગ: 6,000 કરોડ  
 • વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ: 2,193 કરોડ  
 • કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ: 21,605 કરોડ  
 • ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ: 8,589 કરોડ  
 • પ્રવાસન વિભાગ: 2,077 કરોડ  
 • વન અને પર્યાવરણ વિભાગ: 2,063 કરોડ  
 • ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગ: 937 કરોડ
 • ગૃહ વિભાગ: 8,574 કરોડ  
 • કાયદા વિભાગ: 2,014 કરોડ  
 • મહેસૂલ વિભાગ: 5,140 કરોડ  
 • સામાન્ય વહીવટ વિભાગ: 1,980 કરોડ  
 • માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ: 257 કરોડ 

ગુજરાત બજેટનો ઇતિહાસ:

 • મહારાષ્ટ્રમાંથી છુટા પડ્યા બાદ ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ રાજ્યના તે સમયના મુખ્યમંત્રી ડૉ. જીવરાજ મહેતાએ રજૂ કર્યું હતું જેનું કદ 115 કરોડ રુપિયા હતું. 
 • આ બજેટ તેઓએ 22 ઑગષ્ટ, 1960ના રોજ ગુજરાતની કામચલાઉ વિધાનસભા અમદાવાદ ખાતે રજૂ કર્યું હતું. 
 • ગુજરાતનું બજેટ સૌથી વધુ વાર રજૂ કરવાનો વિક્રમ વજુભાઇ વાળાના નામ પર છે જેઓએ કુલ 18 વાર બજેટ રજૂ કર્યું છે.
gujarat budget 2023 -24 announced

Post a Comment

Previous Post Next Post