પેરુંમાંથી 1200 વર્ષ જૂના હાડપિંજર અને સિરામિક અવશેષો મળી આવ્યા.

  • આ અવશેષો પેરુના હુઆરાલમાં આવેલ મેકેટોનના ખંડેરોમાંથી મળી આવ્યા છે જે ચાન્કે સંસ્કૃતિ અને પ્રિ-ઇન્કા મમીઝથી સંબંધિત હોવાનું મનાઇ રહ્યું છે. 
  • આ અવશેષો સાથે કબર પણ મળી આવી છે.
peru skeletons and ceramic remains found

Post a Comment

Previous Post Next Post