પૃથ્વીના મહાસાગરોના તળિયે 19,000 થી વધુ જ્વાળામુખી મળી આવ્યા!

  • આ સંશોધન અમેરિકાની કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટીની સ્ક્રીપ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઓશનોગ્રાફીના મરીન ફિઝિસિસ્ટ્સ અને તેમની ટીમ દ્વારા કરાયું છે. 
  • આ સંશોધન મુજબ સમુદ્રના પૃથ્વીના મહાસાગરોના તળિયે અનેક પર્વતો તેમજ 19,000 થી પણ વધુ જ્વાળામુખી આવેલા છે. 
  • આ સંશોધન માટે વૈજ્ઞાનિકોએ વર્ટિકલ ગ્રેવિટી ગ્રેડિયન્ટ મેપ નામની ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને નકશો બનાવ્યો હતો.
Researchers Discover More Than 19,000 Underwater Volcanoes

Post a Comment

Previous Post Next Post